sekretariat@sp28.resman.pl 17 748 20 70
logo i odnośnik do biuletynu informacji publicznej
sekretariat@sp28.resman.pl 17 748 20 70
logo i odnośnik do biuletynu informacji publicznej
Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28IM. PŁK. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO W RZESZOWIE

Szkoła Podstawowa nr 28 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp28.resman.pl

Data publikacji strony internetowej szkoły: 16.09.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony szkoły: strona aktualizowana na bieżąco

Dostępność cyfrowa:

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych – opisy są w trakcie realizacji,
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi (dokumenty dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna, natomiast ma możliwość pobrania),
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo (pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna, natomiast ma możliwość pobrania.

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Kombinacja klawiszy wymagana do uruchomienia szybkiego dostępu w popularnych przeglądarkach:

Klawisz dostępu: CTRL + U

Firefox – SHIFT + ALT + klawisz dostępu

Chrome – ALT + klawisz dostępu

Opera – SHIFT + ESC + klawisz dostępu

Internet Explorer – ALT + klawisz dostępu + ENTER

Obrazki i galerie

Edytorzy stron internetowych Szkoły starają się, aby wszystkie istotne grafiki posiadały poprawnie uzupełniony atrybut alt, w którym znajduje się słowny opis tego co na nich widać. Wyjątek stanowią obrazki i galerie, które nie wnoszą żadnej znaczącej treści, a wydarzenia z nimi związane są opisane w zakładkach strony.

Filmy wideo

Do umieszczonych materiałów filmowych będą systematycznie dodawane opisy.

Redaktorzy strony starają się zapewnić dostępność witryny, jednak jeżeli byłyby zauważone błędy, pojawiłyby się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści by poprawić serwisy Biuletynu Informacji Publicznej – prosimy o kontakt pod adres e-mail: sekretariat@sp28.resman.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą koordynującą sprawy dostępności jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 w Rzeszowie. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (017) 748 20 70 lub mailowo: sekretariat@sp28.resman.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 28 znajduje się w Rzeszowie na Osiedlu Krakowska-Południe dokładny adres: 35-118 Rzeszów ul. I. Solarza 12. W obecnym miejscu  funkcjonuje od 1 września 1988 roku i mieści się w budynkach oznaczonych literami A,B,C,D,E. W budynku szkoły mieści się również Punkt Przedszkolny na parterze w budynku D.

Budynki spełniają minimalne wymagania:

·         przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie), komunikacja pionowa bariery – brak wind,

·         instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań, które umożliwiają dostęp i załatwienie sprawy – główny budynek szkoły – brak podjazdu dla niepełnosprawnych (kilka schodów przed wejściem do budynku głównego), wejście boczne do budynku C (kilka schodów przed wejściem do budynku), wejście boczne przy salach gimnastycznych to jest budynek E brak schodów łatwy podjazd dla osób niepełnosprawnych możliwość skorzystania – bariera schody wewnątrz korytarza.         
– pracownicy portierni (woźni, konserwatorzy, szatniarz) służą pomocą osobom niepełnosprawnym; pracownicy administracyjni schodzą do petenta umożliwiając mu jak najkorzystniejsze załatwienie sprawy.

·         zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej
w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, udzielają woźni,

·         zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego na  podstawie zarządzenia dyrektora szkoły.

·         zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji. Na terenie szkoły rozmieszczono plany ewakuacji, przeszkolono pracowników szkoły na wypadek nagłych zdarzeń, wyjścia ewakuacyjne znajdują się na parterze budynków i jest ich 9 (1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E,9E).

Dostępność informacyjno – komunikacyjna:

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. W szkole jest obecnie zatrudniony nauczyciel posługujący się językiem migowym.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi szkoły.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.10.2020 r.      

Deklaracja dostępności obowiązuje od 26 października 2020 roku.